Na 3. redovnoj skupštini  Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, koja je održana 20. januara 2018. u Tuzli, općinska vijeća mladih Gradačca, Srebrenika, Čelića, Lukavca, Gračanice, Teočaka, Kladnja su jednoglasno  podržala članstvo VM Grada Tuzle u  VM TK.Naime Vijeće mladih Grada Tuzle osnovano je 02. juna 2017. kojeg čine 14 omladinskih organizacija sa područja Grada Tuzle. Od januara do maja 2017. godine mladi iz navedenih udruženja/organizacija prolazili kroz nekoliko edukativnih modula u kojima su detaljno analizirali Zakon o mladima FBiH i radili na povezivanju tima koji će formirati VM Grada Tuzle.

Na skupštini također podnešen Narativni i Finansijski izvještaj za period od 04.12.2016. do 04.01.2018. godine kao i Plan rada za 2018. godinu. Predsjednik VM TK  je istaknuo da je rad Vijeća bio otežan nerazumijevanjem zvaničnih institucija vlasti, te da se nada da će ti odnosi u narednom periodu poboljšati budući da stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, formirano je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

Cilj formiranja novog ministarstva je unaprjeđenje i pružanje podrške razvoju oblasti kulture i sporta, te jačanja položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Prema najavama iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u narednom će periodu, a u skladu sa strateškim opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona, kapaciteti biti usmjereni ka razvoju oblasti kulture, sporta i unaprjeđenja položaja mladih, a najavljeno je i intenzivnije realizovanje svih aktivnosti koje se tiču poboljšanja ambijenta za život mladog čovjeka u ovom kantonu.

Skupština je usvojila i nekoliko izmjena u Statutu VM TK koji će poboljšati rad samog Vijeća i olakšati način odlučivanja.

Kao gosti na ovoj Skupštini prisustvovali su i predstavnici mladih sa područja općine Kalesije koji su u fazi osnivanja lokalnog vijeća mladih u Kalesiji.