Vijeće mladih Federacije BiH

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija mladih iz Federacije BiH. Kao krovna organizacija Vijeće mladih je formirano prema Zakonu o mladima FBiH od strane šest kantonalnih Vijeća mladih. Pored kantonalnih vijeća mladih u strukturi imamo 555 lokalnih vijeća mladih, 555 omladinskih organizacija te više od 1 000 aktivnih mladih ljudi na različitim nivoima.

KANTONALNA VIJEĆA MLADIH – osnivači VM FBiH su:

  • Vijeće mladih Tuzlanskog kantona;
  • Vijeće mladih kantona Sarajevo;
  • Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona;
  • Vijeće mladih županije Zapadnohercegovačke;
  • Vijeće mladih Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i
  • Vijeće mladih županije Posavske.

KAKO SMO FORMIRALI VM FBiH?

Da bismo formirali Vijeće mladih na nivou Federacije BiH prema Zakonu o mladima FBiH morali smo imati najmanje 50% formiranih kantonalnih Vijeća mladih. Od 2015. godine ovo smo i ostvarili te smo u decembru 2015. godine održali Osnivačku Skupštinu, a od februara 2016. godine i formalno osnovali Vijeće mladih FBiH.
Put osnivanja Vijeća mladih traje od 2012. godine kada smo počeli sa osnivanjem Vijeća mladih na lokalnom nivou, a potom od 2013. i sa osnivanjem Vijeća mladih na nivou kantona. Institut za razvoj mladih KULT te brojni mladi ljudima iz svih dijelova FBiH su aktivno radili i gradili jedno po jedno Vijeće mladih u lokalnim zajednicama, educirali desetine mladih koji su učestvovali u samom procesu osnivanja, zagovarali ulogu Vijeća mladih kao partnera vlastima kako na lokalnom tako i na kantonalnom nivou te davali konsultacije i pomoć tamo gdje je ona bila potrebna.
Proces kroz koji smo prošli nam je pomogao da shvatimo koliko bitnu ulogu Vijeće mladih ima i koliko pozitivnih promjena mogu da se dese zahvaljujući upravo Vijećima mladih koji su najsnažnija i najbrojnija zagovaračka tijela mladih.

VIJEĆE MLADIH FBiH je…

nevladina organizacija koja legitimno predstavlja i zastupa interese svojih članica/osnivača na svim nivoima vlasti. Pored članica/osnivača Vijeće mladih zastupa i interese svih mladih, omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima na način da se bavi politikama koje se odnose na mlade i utiču na razvoj i dobrobit mladih u FBiH.
Ovo vijeće bavi se provođenjem zajedničkih projekata mladih u Federaciji te članstva i učešća, odnosno predstavljanja pitanja mladih na višem nivou, gradi dijalog sa institucijama vlasti u cilju poboljšanja položaja mladih te gradi partnerstva i suradnju na međunarodnom planu.

KOJI SU NAŠI CILJEVI:

– saradnja između Vijeća mladih i institucija vlasti
– promovisati rad sa mladima i omladinski rad
– jačati uključenja mladih u društveni život zajednice
– popularizirati i širiti svijesti o značaju rada sa mladima i pristupu mladima
– poboljšanje uvjeta života mladih ljudi u Federaciji Bosne i Hercegovine
– izrada strateških dokumenata i operativnih programa iz oblasti rada sa mladima i omladinskog rada
– saradnja Vijeća mladih s drugim vijećima mladih, kako na nižim, tako i na na višim nivoima.

KAKO BI ISPUNILO CILJEVE VIJEĆE MLADIH RADI SLJEDEĆE:

– javno zagovara interese i potrebe mladih;
– razmjenjuje informacije, iskustva i primjere dobre prakse među članicama;
– neformalno obrazuje svoje članice i druge zainteresirane strane koje se bave pitanjima mladih;
– izrađuje publikacije radi ostvarivanja ciljeva Vijeća mladih;
– organizira konferencije, stručne seminare, savjetovanja, predavanja i sl.;
– organizira javne rasprave, izrađuje analize i prijedloge za unaprjeđenje položaja mladih;
– izrađuje i provodi zajedničke programe, kampanje i javne inicijative članica Vijeća mladih;
– zalagaže se za poboljšanje kantonalnih politika prema mladima;
– učestvuje u izradi i provođenju Federalne strategije prema mladima;
– doprinosi razvoju sporta, kulture, umjetnosti, odgoja, obrazovanja, volontiranja i drugih sfera života od interesa za mlade, a u skladu sa Zakonom;
– pruža savjetodavnu pomoć članicama i pojedinačnim mladim ljudima;
– inicira projekte koji će se baviti pitanjima od posebne važnosti za mlade;
– povezuje se sa svojim članicama na nižim nivoima vlasti i organizacijama članicama;
– učestvuje u javnim raspravama i konsultacijama organa vlasti;
– potiče mlade ljude da učestvuju u razvoju demokratskog društva, naročito kroz odgovorno i samostalno djelovanje, kritičko mišljenje, kao i socijalno i solidarno ponašanje,
– potiče mlade ljude na međusobno razumijevanje i spremnost na saradnju u društvu;
– djeluje protiv militarističkih, nacionalističkih, rasističkih i totalitarnih stremljenja članica ili pojedinačnih mladih ljudi;
– potiče cjelokupnu lokalnu zajednicu na primjerenu i prilagođenu ponudu aktivnosti iz oblasti rada s mladima i omladinskog rada;
– sarađuje s neformalnim grupama mladih, potiče njihov razvoj, te ih uključuje u svoje aktivnosti gdje za to postoje mogućnosti i
– zalaže se za ravnopravnost spolova, društvenu uključenost i jednake mogućnosti za sve mlade ljude.